Rapport från SUS Handikapprojekt

I Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh inriktar vi oss i nuläget på att bistå människor med funktionshinder genom organisationen SUS* i Netrakona District i landets norra del. Här har vi fått lite ny information därifrån.


Kvinna med barn

SUS har sedan 1986 arbetat för att förbättra den socioekonomiska statusen för människor som lever i fattigdom och utanförskap. SUS arbetar på regional nivå och utifrån ett rättighetsbaserat synsätt för att utsatta och marginaliserade kvinnor, barn, ungdomar och personer med funktionshinder ska kunna integreras i samhället och leva där med värdighet och under rättvisa förhållanden.

Människor är inte medvetna om att nyfödda barn kan drabbas av funktionshinder efter graviditetskomplikationer och på grund av förlossningsskador.  Inte heller om att undernäring och tidiga giftermål med följd att mycket unga flickor blir mödrar kan orsaka skador på barnen. Vidskepelse, social stigmatisering och okunskap är riskfaktorer som ytterligare förvärrar en redan svår situation.

SUS startade därför ett Rehabiliteringsprojekt i liten skala i Netrakona 1998. Ett projekt som med tiden har utökats och nu finns på fem orter. Arbetet bedrivs i form av samlingar i större och mindre grupper och på utbildningsanstalter för att informera, utbilda och förändra attityder. Sjukgymnastik i hemmet och information om olika metoder för habilitering och rehabilitering ges. I särskilda mödragrupper får tex föräldrar till barn med Cerebral Pares undervisning för att på bästa sätt kunna  ta hand om och träna sina barn. Dessutom erbjuder SUS Klinik utredning och diagnostik, operativa ingrepp, hjälpmedel och personalutbildning och fortbildning.

Barn som får behandling

SUS ingår i nätverk med andra organisationer som arbetar för att tillvarata funktionshindrades rättigheter. Förväntade attitydförändringar hos familjer som ingår i projektet är att:

  • Mödrarna ska vaccinera sig
  • Gravida kvinnor ska äta näringsrik mat varje dag
  • Mödrarna ska ta hand om och aktivera sina barn
  • Majoriteten av mödrarna ska tillkalla en TBA** vid sina förlossningar
  • Människor i allmänhet blir medvetna om orsakerna bakom funktionshinder och minska den negativa attityden till människor med funktionshinder

* SUS står för Sabalamby Unnayan Samity, vilket på svenska betyder ungefär Organisationen för hjälp till självhjälp

** TBA betyder Traditional Birth Attendants, kvinnor med viss utbildning, vars främsta uppgift är att ge mödravård och hjälpa till vid okomplicerade förlossningar ute i byarna. Det råder stor brist på utbildade barnmorskor i Bangladesh.

 

Kommentarer inaktiverade.