Verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten:
Förutom årsmötet har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden under året.

Inledning
På verksamhetsberättelsens framsida ser ni Vänortsföreningens logotyp. Den beskriver en gåvoflod från Jönköping till deltalandet Bangladesh. Floden symboliserar dessutom att en mindre gåva från Jönköping kan åstadkomma ganska stora förändringar i detta deltaland. Vår förening har nu haft vänskapsband med Bangladesh i 39 år. Gåvofloden har påverkat människors liv i Bangladesh men också, på ett sätt, våra liv.Läs mer

I Bangladesh har den inhemska organisationen SUS (Sabalamby Unnayan Samity) med sina medarbetares insatser skapat bättre levnadsvillkor för stora grupper av fattiga bybor. För oss, som haft förmånen att möta en del av byborna, har detta lett till djupare kunskaper om utsatthet och lidande. Men vi har också lärt oss att utsatta människor, med en liten hjälpinsats, har krafter att kunna förändra, förbättra, ja, helt enkelt skapa nya möjligheter för att leva en dag till och en natt till och dessutom våga se och ha önskningar för en framtid. Var kommer deras kraft ifrån- en fråga vi ofta ställt oss, inte minst när katastroferna orsakar fullständig förödelse.

Efter förra höstens översvämningar, som vållade stora materiella förluster, började detta år med extrem kyla, speciellt nattetid. Människor frös ihjäl. Andra brändes till döds när de tände eldar för att värma sig. SUS vädjade om hjälp och Vänortsföreningen skickade 7 000 kronor som räckte till 280 filtar. I maj månad drog en tornado in över norra Bangladesh där SUS bedriver sitt arbete. Många människor skadades och några dog. Risfälten och 582 hus förstördes helt och 1 277 hus skadades delvis. Ödeläggelsen krävde en enorm insats och Vänortsföreningen skickade ett katastrofbistånd på 50 000 kronor. Pengarna användes till trädplantering, utsäde och bidrag till kvinnor som förlorat sina inkomstskapande verksamheter. Myndigheterna i landet bidrog på sitt sätt.

Bangladesh är det land i världen som är mest utsatt för de klimatförändringar som pågår. 10 miljoner människor bor längs kusterna och kommer att behöva lämna sina boplatser framöver när vattennivåerna stiger. Landet höjer sig sällan högre än 8 meter över havet om man bortser från bergstrakterna i södra Bangladesh. Redan nu har många lämnat sina hem och flyttat in till Dhaka där de hamnar i slumområden.

Förra året drabbades landet av ytterligare en påfrestning, en enorm flyktingström från Myanmar. Man uppger nu att antalet människor som har sitt tillfälliga boende i södra Bangladesh uppgår till 700 000. Tidningar och TV i Sverige har uppmärksammat situationen och återkommande berättat och visat hur dessa människor, många med traumatiska upplevelser, har det i sin vardag. Frågan dyker upp på nytt – var kommer deras kraft ifrån. Hur klarar Bangladesh, detta redan överbefolkade land, att hjälpa både sin egen befolkning som fortfarande till viss del lever i fattigdom och dessutom alla dessa plågade flyktingar? En fråga som söker sitt svar.

SUS-föreningen i Stockholm har tillsammans med Vänortsföreningen skickat ett brev till utrikesminister Margot Wallström om flyktingsituationen i Bangladesh. Brevet har besvarats med ingående information om vad Sverige gör och har gjort. Humanitärt stöd har skickats både 2017 och 2018. Margot Wallström har själv besökt flyktinglägret i Cox Bazar. Frågan har dessutom drivits i FN:s säkerhetsråd. Rådet har besökt Myanmar och Bangladesh.

Vänortsföreningen har sedan ett antal år gett stöd till funktionshindrade och det fortsätter vi med. Enligt WHO har nästan 10 % av den totala befolkningen på 170 miljoner i Bangladesh någon form av funktionsnedsättning. Det finns fortfarande en negativ attityd och en nonchalans mot dessa människor i samhället. Förutom hjälp i form av operationer, habilitering och rehabilitering arbetar SUS aktivt med att förändra människors syn på och beteende mot denna utsatta grupp. Det sker i form av uppsökande verksamhet i byarna och skolorna. Information ges i syfte att få bort den vidskepelse som råder bland folk om uppkomsten av olika psykiska och kroppsliga hinder. Dessutom upplyser man om SUS möjligheter att hjälpa de som drabbats.

Många skador uppstår i samband med traditionell födsel i hemmet. Av den anledningen arrangeras möten med gravida kvinnor och deras svärmödrar. Barn med skador från födelsen får hjälp på SUS sjukhus. En ambulerande klinik besöker regelbundet mer avlägsna byar. SUS arrangerar träningsprogram för familjemedlemmar och närstående så att daglig habilitering kan ske. 2018 har 1 207 barn erhållit habilitering och påtagliga förbättringar har observerats hos 686 barn. SUS bidrar även med hjälpmedel av olika slag.

Andra mycket vanliga skador är kluven gom och klumpfot. Genom operationer förändras livsvillkoren helt för dessa båda grupper. 43 personer med klumpfot och 51 med kluven gom har genomgått operationer 2018.

SUS uppmanar föräldrarna till de funktionshindrade barnen att se till att dessa kommer in i den statliga skolan. SUS förbereder därför lärarna att ta emot barnen på ett bra sätt. Som ett resultat av deras insats har 13 barn fått denna möjlighet 2018. Ett värdefullt steg i SUS arbete!

DREAM-Centret har varit mycket lönsamt för SUS under 2018. 1,2 miljoner Taka har det gett i inkomst, vilket täcker 10 % av administrationskostnaderna.

Nätverket, d v s den lokala SUS-föreningen i Stockholm, Kväkarhjälpen och Vänortsföreningen har, enligt det samarbetsavtalet som upprättats för den 3-årsperiod som SIDA-bidraget gäller, betalat ut det första årets bistånd till SUS. Vänortsföreningen och SUS i Stockholm står vardera för 18 000 kronor, Kväkarhjälpen för 33 000 kronor. Med bidraget från SIDA innebär detta 1,3 miljoner till olika programdelar inom SUS för 2018. Förutom
18 000 kronor har Vänortsföreningen skickat ett extra bidrag på 25 000 kronor för att ge lön under ett år till två personer som arbetar med funktionshindrade. Dessa tjänster prutades bort i bidragsansökan men är av största vikt för de byar där de arbetar.

En nätverksträff ägde rum i Stockholm den 29 september i samband med besök från Bangladesh. För Vänortsföreningens räkning deltog Clary Mörtsell och Ulf Linderholm i detta möte. Inbjudna gäster var SUS-medarbetarna Narayan Saker, ekonomiansvarig och Khaled Ehtesham, programansvarig. Även Rokeya deltog i träffen som gav tillfälle till frågor, erfarenhetsutbyte och diskussion. Under sitt tre veckor långa besök hann Narayan och Khaled med ett snabbt besök hos Friends of SUS i Finland, två dagar i Jönköping, en längre tid i Stockholm med många studiebesök samt ett avslutande besök hos Svalorna i Lund. Kostnaderna för besöket var medräknat i SIDA-ansökan.

Rokeya fick under sin vistelse i Sverige, en inbjudan till träff med Sara Bergkvist från Erikshjälpen, som har planer på att utvidga sitt arbete i Bangladesh till ytterligare någon organisation. Sara besökte SUS i november.

År 2019 är det 40 år sedan Vänortsföreningen bildades. Styrelsen har vid sina sammanträden under året planerat hur detta ska lyftas fram i olika sammanhang. Redan nu kan vi meddela att det blir en festlig sammankomst för medlemmar och inbjudna den 21 september. Missa inte detta arrangemang!

Cykelrickshawn har i år varit uthyrd i samband med två bröllop och gett oss en inkomst på
2 000 kronor. Vi hyr gärna ut den vid tillfällen som t ex studentexamen eller födelsedagar. Du hittar en bild på rickshawn om du går in på www.bangladesh.nu

Årets dela lika-brev, vår och höst, har inbringat 56 560 kronor. Clary Mörtsell har bidragit med texten i båda dessa utskick. Övriga gåvor som kommit in under året har gett 38 080 kronor. Styrelsen är oerhört glad och tacksam över de gåvor som kommer föreningen till del. Vi ser det som ett bevis på medlemmarnas engagemang och empati för de människor vi hjälper i vår verksamhet. Hjärtligt tack till er alla! Ett SWISH-konto har öppnats under året med nummer 123 024 71 97.

Medlemsantalet
Vid verksamhetsårets slut fanns 130 medlemmar varav en del betalat familjeavgift samt dessutom 5 föreningar.

Ekonomi
Föreningen har inga skulder. Tillgångarna är 167 766:94. I övrigt hänvisas till bifogade kassarapport.

Föreningens styrelse
har under året bestått av:

Ledamöter
Lars-Olov Nilsson, kontaktperson Bangladesh
Clary Mörtsell, kontaktperson Sverige
Lars Forsberg, kassör
Inger Forsberg, sekreterare
Ulf Linderholm Anna Malmström

Suppleanter
Marie-Louise Stålbark
Mariann Nilsson
Greta Johansson
Simon Hjälmarö
Göran Hanson
Birgitta Persson

Avslutning
Rättvisekravet finns djupt hos oss alla. Ni som är medlemmar i Vänortsföreningen har, redan genom ert medlemskap, visat att ni vill stödja rättvisan i vår värld. Solidaritet kostar men genom de bidrag som kommer föreningen till del förändras något till det bättre för människor i Bangladesh. Ert stöd är vår möjlighet att agera.

Att förenas i ett nätverk med två andra organisationer, Kväkarhjälpen och SUS i Stockholm, och tillsammans söka biståndsmedel för SUS olika programdelar, utökar våra möjligheter att förmera de pengar som ni skänker.

Vad många människor i Bangladesh behöver är några som kan hjälpa dem att göra vad de kan, dvs hjälp till självhjälp. SUS, med sin personal, har det förnuft och den kraft som krävs för att fördela vårt bistånd till de som är mest utsatta i deras samhälle.

Tack alla medlemmar! Tack våra samarbetspartners i Sverige! Tack SUS personal!

Visingsö i januari 2019 Styrelsen

 1. Lars-Olov Nilsson
 2. Clary Mörtsell
 3. Lars Forsberg
 4. Inger Forsberg
 5. Ulf Linderholm
 6. Anna Malmström

bangladesh

 

 

 


Verksamhetsberättelse för 2017

Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten: Förutom årsmötet har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden under året.

Inledning

Victor Hugo skrev att en sak är starkare än alla världens samlade arméer – en IDÉ vars stund har kommit – och som kan förändra det som till synes verkar omöjligt att påverka. Det är människor med goda idéer i kombination med handlingskraft som gör att vår värld ändå kan ha en viss balans.

Rokeyas idé för 30 år sedan, att förbättra levnadsvillkoren för fattiga människor genom att ge kvinnorna utbildning, försörjningsmöjlighet och medbestämmanderätt i samhället, är ett bevis på att Victor Hugos tes stämmer. Vi i Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh har tillsammans med några andra organisationer fått följa den utveckling som skett genom organisationen SUS engagemang och arbete och vi är tacksamma över att få vara med och göra en insats. Rokeyas självbiografi finns nu utgiven på engelska.

Som ni alla fick uppgift om i höstens dela lika-brev så drabbades de låglänta områdena, där SUS har sin verksamhet, av svåra översvämningar. Regnet kom tidigt och pågick länge vilket orsakade enorma problem för alla familjer och inte minst för jordbrukarna. Jorden, i de distrikt som drabbades, är mycket bördig och står för 30 procent av landets risskörd. Skörden förstördes totalt. Importerat ris håller nu höga priser vilket missgynnar de sämst ställda i samhället. Efter ett nödrop från SUS till sina samarbetspartners lyckades man få bidrag som räckte att ge mat till 2 300 familjer under 20 dagar. Vänortsföreningen bidrog med 10 000 kronor.

Något som påverkat Bangladesh i övrigt detta år är de stora flyktingströmmarna från Burma som kommit till gränsområdet i södra delen av landet. Cirka 600 000 flyktingar har tagits emot. Våldet mot fördrivningen av folkgruppen rohingyas har varit så extrem att man talar om ett folkmord. Tillgång på mat och landutrymme för flyktingarna utgör naturligtvis påfrestningar för den inhemska befolkningen. Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder.

Rokeyas idé för ett par år sedan – att bygga ett DREAM-center som Vänortsföreningen också gett stöd till – utgör idag en av de större inkomstkällorna för SUS. Under 2017 har 23 omfattande utbildningar och 6 konferenser ägt rum i byggnaden vilket fram till november inbringat 53 000 kronor. DREAM-center har 16 rum vilket begränsar deras möjlighet att ta emot större grupper, vilket är önskvärt, eftersom det kan innebära ännu bättre inkomster. Möjligheten att bygga vidare finns men ekonomi för detta saknas för närvarande.

Disability Rehabilitation Project. Enligt WHO är 15 % av invånarna i Bangladesh delvis eller helt funktionshindrade. Procentsiffran ökar inom områden med mycket fattig befolkning. Enligt Världsbanken behöver 10 miljoner funktionshindrade i Bangladesh omedelbar hjälp. SUS påbörjade sitt arbete med rehabilitering redan 1998 i Netrakona men har successivt utökat sitt arbetsfält till 8 byområden. Under 2017 har 4 188 av dessa 10 miljoner funktionshindrade fått del av SUS insatser. CP-skador och fysiska handikapp, som är mycket vanliga, orsakas ofta av för tidiga graviditeter, problem under graviditeten eller vid förlossningar.

build 2017SUS arbetar därför förebyggande genom att informera olika grupper i samhället och har på så sätt nått ut till ca 15 000 personer.  T ex tonåringar, gravida kvinnor och deras svärmödrar, religiösa företrädare, myndigheter och byinnevånare  på allmänna gårdsmöten.

Ett viktigt mål i SUS arbete är att i ett så tidigt stadium som möjligt ge de funktionshindrade barnen rehabilitering och senare också hjälpmedel så att de kan gå i skolan. Det gäller också att se till att de får sina rättigheter i samhället och möjlighet till försörjning. Projektet för funktionshindrade har i år erhållit 155 333 kronor från Vänortsföreningen. De anställda gör ett beundransvärt arbete.

Den idé som framkom vid förra årets nätverksträff med den lokala SUS-föreningen i Stockholm och Kväkarhjälpen, som båda ger stöd till SUS, var att göra en gemensam ansökan om biståndspengar från SIDA via SMR (Svenska Missionsrådet). Detta har skett under året som gått och Kväkarhjälpen har lagt ner ett oerhört arbete med att få ansökan godkänd genom upprepade kontakter med ansvariga personer inom organisationen SUS. I slutet av året beviljades ansökan av SMR. För Vänortsföreningen innebär den beviljade ansökan att våra pengar förmeras eftersom SIDA nu står för 95 % av den totala programkostnaden och vi bidrar med 5 % varje år i tre år framöver. Vi är tre organisationer som ger stöd till olika verksamheter inom SUS. Vänortsföreningens bidrag kommer som tidigare att gå till funktionshindrade.

Att samverka och utbyta erfarenheter om vad som händer i Bangladesh ger styrka och stimulans. Clary Mörtsell besökte årsmötet för SUS-föreningen i Stockholm och Clary tillsammans med Ingegerd Östergren tog del av årsmötet för Föreningen för byskolorna i Mymensingh. Maj-Lis Koivisto från SUS-föreningen i Stockholm var inbjuden föredragshållare på vårt årsmöte.

Kontakter med föreningen Svalorna Indien-Bangladesh förekommer också. Nu senast på ”Mänskliga rättighetsdagarna på Elmia den 9-11 november där vi delade en utställningsmonter. Clary Mörtsell fanns på plats alla tre dagarna. Torsdagen var mycket välbesökt, då bl a många lärare och elever sökte information om just Indien och Bangladesh. På lördagen fanns dessutom Ulf Linderholm och Lars-Olov Nilsson på plats och då hade Vänortsföreningen ett eget bokbord. Det var många som fick reda på att Vänortsföreningen finns, vad vi gör och varför och som tog emot vår folder. 4 200 besökte mässan som bjöd på 200 programpunkter. Clarys kommentar efter dessa dagar var följande: ”Mötet med alla människor som delar intresset och arbetar för en rättvisare och jämlik värld, är det som jag framför allt bär med mig.”

Cykelrickshawn har genom uthyrning till ett bröllop i Västerås gett oss en inkomst på 3 000 kronor. Tipsa gärna era vänner om möjligheten att använda denna cykel vid speciella tillfällen.

Årets dela lika-brev, vår och höst, har inbringat 33 927 kronor. Övriga gåvor har gett 43 850 kronor. Summorna vittnar om att vår lilla förening har medlemmarnas stöd eftersom gåvorna är rikliga. Det är bara p g a detta stöd som föreningen kan bedriva sin verksamhet. STORT TACK till er alla!  Föreningen sköts helt av frivilliga krafter, såväl av styrelsen som av de förtroendevalda revisorerna, vilket gör att insamlade medel kan gå direkt till verksamheten.

Medlemsantalet

Vid verksamhetsårets slut fanns 136  medlemmar varav en del betalat familjeavgift samt dessutom 5 föreningar.

Ekonomi

Föreningen har inga skulder. Tillgångarna är 119 064,93 kronor. I övrigt hänvisas till bifogade kassarapport.

Föreningens styrelse

har under året bestått av:

Ledamöter                                                                      Suppleanter

Lars-Olov Nilsson, kontaktperson Bangladesh             Marie-Louise Stålbark

Clary Mörtsell, kontaktperson Sverige                          Mariann Nilsson

Lars Forsberg, kassör                                                     Greta Johansson

Inger Forsberg, sekreterare                                            Simon Hjälmarö

Ulf Linderholm                                                              Göran Hanson

Anna Malmström

Ingegerd Östergren

Avslutning

Varje dag förändras världen en liten bit. Av professor Hans Roslings statistik vet vi att fattigdomen i världen har minskat, ja, till och med halverats de senaste femton åren.  ”Att utrota all form av fattigdom överallt” är det första målet i FN:s utvecklingsmål med siktet inställt på 2030. Detta är ett beslut grundat på politikernas vilja från alla världens länder.

60 % av befolkningen i Bangladesh lever av jordbruk som skapar arbetstillfällen och tillgång på mat för befolkningen. När skördar går förlorade, som de ofta gör i detta lågland och som hände nu 2017, så får det enorma effekter för människornas försörjning och tillgång på mat. Regeringen och myndigheterna står inför stora utmaningar både politiskt och klimatmässigt. En idéburen organisation som SUS, som i sin verksamhet har många olika program, har stor betydelse i fattigdomsbekämpningen.

Vänortsföreningen ger sitt bidrag. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Visingsö i januari 2018

     Styrelsen

 1. Lars-Olov Nilsson
 2. Clary Mörtsell
 3. Lars Forsberg
 4. Inger Forsberg
 5. Ulf Linderholm
 6. Anna Malmström
 7. Ingegerd Östergren

Verksamhetsberättelse 2013

Vid årsmötet godkändes Verksamhetsberättelsen för 2013.

Nedan följer ett utdrag:

I SUS årsrapport kan vi läsa att 10 miljoner människor i Bangladesh är i omedelbart behov av hjälp för sina funktionshinder. SUS har sedan 1998 arbetat för att minska antalet funktionshindrade genom förebyggande arbete men också för att ge dessa personer sina rättigheter i samhället vilket regeringen åsidosatt. Problem under graviditet och förlossning, undernäring och tidiga giftermål är de vanligaste bakomliggande orsakerna till funktionshinder.

Hur arbetar då SUS för att hjälpa människor som inte är medvetna om dessa problem?

Jo, de arrangerar sammankomster på olika nivåer: med myndigheter, med folk i byarna och med blivande mammor. Ger kunskap till volontärer, träning för mödrar med CP-skadade barn, remisser för mer avancerade insatser och information till olika utbildningsverksamheter. Ger fysioterapi i hemmen, rådgivning på SUS sjukhus, operationer och ständig träning av personal. I samverkan med andra organisationer kämpar de för att lyfta de funktionshindrades situation i samhället.

CP-skadade barn är mycket vanligt förekommande men genom rehabilitering och ständig träning lyckas flera av barnen att steg för steg klara av att sitta själva, tala, hålla i saker, tugga, uppfatta tilltal och gå på egen hand. Många berättelser om detta finns på vår hemsida www.bangladesh.nu.  Klumpfot och kluven gom är också två vanligt förekommande problem som ofta rättas till med operation. Möjlighet till olika hjälpmedel, skolgång och senare i livet till ett arbete är ofta ett resultat av SUS insats.