Verksamhetsberättelse för 2017

Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten: Förutom årsmötet har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden under året.

Inledning

Victor Hugo skrev att en sak är starkare än alla världens samlade arméer – en IDÉ vars stund har kommit – och som kan förändra det som till synes verkar omöjligt att påverka. Det är människor med goda idéer i kombination med handlingskraft som gör att vår värld ändå kan ha en viss balans.

Rokeyas idé för 30 år sedan, att förbättra levnadsvillkoren för fattiga människor genom att ge kvinnorna utbildning, försörjningsmöjlighet och medbestämmanderätt i samhället, är ett bevis på att Victor Hugos tes stämmer. Vi i Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh har tillsammans med några andra organisationer fått följa den utveckling som skett genom organisationen SUS engagemang och arbete och vi är tacksamma över att få vara med och göra en insats. Rokeyas självbiografi finns nu utgiven på engelska.

Som ni alla fick uppgift om i höstens dela lika-brev så drabbades de låglänta områdena, där SUS har sin verksamhet, av svåra översvämningar. Regnet kom tidigt och pågick länge vilket orsakade enorma problem för alla familjer och inte minst för jordbrukarna. Jorden, i de distrikt som drabbades, är mycket bördig och står för 30 procent av landets risskörd. Skörden förstördes totalt. Importerat ris håller nu höga priser vilket missgynnar de sämst ställda i samhället. Efter ett nödrop från SUS till sina samarbetspartners lyckades man få bidrag som räckte att ge mat till 2 300 familjer under 20 dagar. Vänortsföreningen bidrog med 10 000 kronor.

Något som påverkat Bangladesh i övrigt detta år är de stora flyktingströmmarna från Burma som kommit till gränsområdet i södra delen av landet. Cirka 600 000 flyktingar har tagits emot. Våldet mot fördrivningen av folkgruppen rohingyas har varit så extrem att man talar om ett folkmord. Tillgång på mat och landutrymme för flyktingarna utgör naturligtvis påfrestningar för den inhemska befolkningen. Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder.

Rokeyas idé för ett par år sedan – att bygga ett DREAM-center som Vänortsföreningen också gett stöd till – utgör idag en av de större inkomstkällorna för SUS. Under 2017 har 23 omfattande utbildningar och 6 konferenser ägt rum i byggnaden vilket fram till november inbringat 53 000 kronor. DREAM-center har 16 rum vilket begränsar deras möjlighet att ta emot större grupper, vilket är önskvärt, eftersom det kan innebära ännu bättre inkomster. Möjligheten att bygga vidare finns men ekonomi för detta saknas för närvarande.

Disability Rehabilitation Project. Enligt WHO är 15 % av invånarna i Bangladesh delvis eller helt funktionshindrade. Procentsiffran ökar inom områden med mycket fattig befolkning. Enligt Världsbanken behöver 10 miljoner funktionshindrade i Bangladesh omedelbar hjälp. SUS påbörjade sitt arbete med rehabilitering redan 1998 i Netrakona men har successivt utökat sitt arbetsfält till 8 byområden. Under 2017 har 4 188 av dessa 10 miljoner funktionshindrade fått del av SUS insatser. CP-skador och fysiska handikapp, som är mycket vanliga, orsakas ofta av för tidiga graviditeter, problem under graviditeten eller vid förlossningar.

build 2017SUS arbetar därför förebyggande genom att informera olika grupper i samhället och har på så sätt nått ut till ca 15 000 personer.  T ex tonåringar, gravida kvinnor och deras svärmödrar, religiösa företrädare, myndigheter och byinnevånare  på allmänna gårdsmöten.

Ett viktigt mål i SUS arbete är att i ett så tidigt stadium som möjligt ge de funktionshindrade barnen rehabilitering och senare också hjälpmedel så att de kan gå i skolan. Det gäller också att se till att de får sina rättigheter i samhället och möjlighet till försörjning. Projektet för funktionshindrade har i år erhållit 155 333 kronor från Vänortsföreningen. De anställda gör ett beundransvärt arbete.

Den idé som framkom vid förra årets nätverksträff med den lokala SUS-föreningen i Stockholm och Kväkarhjälpen, som båda ger stöd till SUS, var att göra en gemensam ansökan om biståndspengar från SIDA via SMR (Svenska Missionsrådet). Detta har skett under året som gått och Kväkarhjälpen har lagt ner ett oerhört arbete med att få ansökan godkänd genom upprepade kontakter med ansvariga personer inom organisationen SUS. I slutet av året beviljades ansökan av SMR. För Vänortsföreningen innebär den beviljade ansökan att våra pengar förmeras eftersom SIDA nu står för 95 % av den totala programkostnaden och vi bidrar med 5 % varje år i tre år framöver. Vi är tre organisationer som ger stöd till olika verksamheter inom SUS. Vänortsföreningens bidrag kommer som tidigare att gå till funktionshindrade.

Att samverka och utbyta erfarenheter om vad som händer i Bangladesh ger styrka och stimulans. Clary Mörtsell besökte årsmötet för SUS-föreningen i Stockholm och Clary tillsammans med Ingegerd Östergren tog del av årsmötet för Föreningen för byskolorna i Mymensingh. Maj-Lis Koivisto från SUS-föreningen i Stockholm var inbjuden föredragshållare på vårt årsmöte.

Kontakter med föreningen Svalorna Indien-Bangladesh förekommer också. Nu senast på ”Mänskliga rättighetsdagarna på Elmia den 9-11 november där vi delade en utställningsmonter. Clary Mörtsell fanns på plats alla tre dagarna. Torsdagen var mycket välbesökt, då bl a många lärare och elever sökte information om just Indien och Bangladesh. På lördagen fanns dessutom Ulf Linderholm och Lars-Olov Nilsson på plats och då hade Vänortsföreningen ett eget bokbord. Det var många som fick reda på att Vänortsföreningen finns, vad vi gör och varför och som tog emot vår folder. 4 200 besökte mässan som bjöd på 200 programpunkter. Clarys kommentar efter dessa dagar var följande: ”Mötet med alla människor som delar intresset och arbetar för en rättvisare och jämlik värld, är det som jag framför allt bär med mig.”

Cykelrickshawn har genom uthyrning till ett bröllop i Västerås gett oss en inkomst på 3 000 kronor. Tipsa gärna era vänner om möjligheten att använda denna cykel vid speciella tillfällen.

Årets dela lika-brev, vår och höst, har inbringat 33 927 kronor. Övriga gåvor har gett 43 850 kronor. Summorna vittnar om att vår lilla förening har medlemmarnas stöd eftersom gåvorna är rikliga. Det är bara p g a detta stöd som föreningen kan bedriva sin verksamhet. STORT TACK till er alla!  Föreningen sköts helt av frivilliga krafter, såväl av styrelsen som av de förtroendevalda revisorerna, vilket gör att insamlade medel kan gå direkt till verksamheten.

Medlemsantalet

Vid verksamhetsårets slut fanns 136  medlemmar varav en del betalat familjeavgift samt dessutom 5 föreningar.

Ekonomi

Föreningen har inga skulder. Tillgångarna är 119 064,93 kronor. I övrigt hänvisas till bifogade kassarapport.

Föreningens styrelse

har under året bestått av:

Ledamöter                                                                      Suppleanter

Lars-Olov Nilsson, kontaktperson Bangladesh             Marie-Louise Stålbark

Clary Mörtsell, kontaktperson Sverige                          Mariann Nilsson

Lars Forsberg, kassör                                                     Greta Johansson

Inger Forsberg, sekreterare                                            Simon Hjälmarö

Ulf Linderholm                                                              Göran Hanson

Anna Malmström

Ingegerd Östergren

Avslutning

Varje dag förändras världen en liten bit. Av professor Hans Roslings statistik vet vi att fattigdomen i världen har minskat, ja, till och med halverats de senaste femton åren.  ”Att utrota all form av fattigdom överallt” är det första målet i FN:s utvecklingsmål med siktet inställt på 2030. Detta är ett beslut grundat på politikernas vilja från alla världens länder.

60 % av befolkningen i Bangladesh lever av jordbruk som skapar arbetstillfällen och tillgång på mat för befolkningen. När skördar går förlorade, som de ofta gör i detta lågland och som hände nu 2017, så får det enorma effekter för människornas försörjning och tillgång på mat. Regeringen och myndigheterna står inför stora utmaningar både politiskt och klimatmässigt. En idéburen organisation som SUS, som i sin verksamhet har många olika program, har stor betydelse i fattigdomsbekämpningen.

Vänortsföreningen ger sitt bidrag. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Visingsö i januari 2018

     Styrelsen

  1. Lars-Olov Nilsson
  2. Clary Mörtsell
  3. Lars Forsberg
  4. Inger Forsberg
  5. Ulf Linderholm
  6. Anna Malmström
  7. Ingegerd Östergren

 

Kommentarer inaktiverade.