Verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten:
Förutom årsmötet har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden under året.

Inledning
På verksamhetsberättelsens framsida ser ni Vänortsföreningens logotyp. Den beskriver en gåvoflod från Jönköping till deltalandet Bangladesh. Floden symboliserar dessutom att en mindre gåva från Jönköping kan åstadkomma ganska stora förändringar i detta deltaland. Vår förening har nu haft vänskapsband med Bangladesh i 39 år. Gåvofloden har påverkat människors liv i Bangladesh men också, på ett sätt, våra liv.Läs mer

I Bangladesh har den inhemska organisationen SUS (Sabalamby Unnayan Samity) med sina medarbetares insatser skapat bättre levnadsvillkor för stora grupper av fattiga bybor. För oss, som haft förmånen att möta en del av byborna, har detta lett till djupare kunskaper om utsatthet och lidande. Men vi har också lärt oss att utsatta människor, med en liten hjälpinsats, har krafter att kunna förändra, förbättra, ja, helt enkelt skapa nya möjligheter för att leva en dag till och en natt till och dessutom våga se och ha önskningar för en framtid. Var kommer deras kraft ifrån- en fråga vi ofta ställt oss, inte minst när katastroferna orsakar fullständig förödelse.

Efter förra höstens översvämningar, som vållade stora materiella förluster, började detta år med extrem kyla, speciellt nattetid. Människor frös ihjäl. Andra brändes till döds när de tände eldar för att värma sig. SUS vädjade om hjälp och Vänortsföreningen skickade 7 000 kronor som räckte till 280 filtar. I maj månad drog en tornado in över norra Bangladesh där SUS bedriver sitt arbete. Många människor skadades och några dog. Risfälten och 582 hus förstördes helt och 1 277 hus skadades delvis. Ödeläggelsen krävde en enorm insats och Vänortsföreningen skickade ett katastrofbistånd på 50 000 kronor. Pengarna användes till trädplantering, utsäde och bidrag till kvinnor som förlorat sina inkomstskapande verksamheter. Myndigheterna i landet bidrog på sitt sätt.

Bangladesh är det land i världen som är mest utsatt för de klimatförändringar som pågår. 10 miljoner människor bor längs kusterna och kommer att behöva lämna sina boplatser framöver när vattennivåerna stiger. Landet höjer sig sällan högre än 8 meter över havet om man bortser från bergstrakterna i södra Bangladesh. Redan nu har många lämnat sina hem och flyttat in till Dhaka där de hamnar i slumområden.

Förra året drabbades landet av ytterligare en påfrestning, en enorm flyktingström från Myanmar. Man uppger nu att antalet människor som har sitt tillfälliga boende i södra Bangladesh uppgår till 700 000. Tidningar och TV i Sverige har uppmärksammat situationen och återkommande berättat och visat hur dessa människor, många med traumatiska upplevelser, har det i sin vardag. Frågan dyker upp på nytt – var kommer deras kraft ifrån. Hur klarar Bangladesh, detta redan överbefolkade land, att hjälpa både sin egen befolkning som fortfarande till viss del lever i fattigdom och dessutom alla dessa plågade flyktingar? En fråga som söker sitt svar.

SUS-föreningen i Stockholm har tillsammans med Vänortsföreningen skickat ett brev till utrikesminister Margot Wallström om flyktingsituationen i Bangladesh. Brevet har besvarats med ingående information om vad Sverige gör och har gjort. Humanitärt stöd har skickats både 2017 och 2018. Margot Wallström har själv besökt flyktinglägret i Cox Bazar. Frågan har dessutom drivits i FN:s säkerhetsråd. Rådet har besökt Myanmar och Bangladesh.

Vänortsföreningen har sedan ett antal år gett stöd till funktionshindrade och det fortsätter vi med. Enligt WHO har nästan 10 % av den totala befolkningen på 170 miljoner i Bangladesh någon form av funktionsnedsättning. Det finns fortfarande en negativ attityd och en nonchalans mot dessa människor i samhället. Förutom hjälp i form av operationer, habilitering och rehabilitering arbetar SUS aktivt med att förändra människors syn på och beteende mot denna utsatta grupp. Det sker i form av uppsökande verksamhet i byarna och skolorna. Information ges i syfte att få bort den vidskepelse som råder bland folk om uppkomsten av olika psykiska och kroppsliga hinder. Dessutom upplyser man om SUS möjligheter att hjälpa de som drabbats.

Många skador uppstår i samband med traditionell födsel i hemmet. Av den anledningen arrangeras möten med gravida kvinnor och deras svärmödrar. Barn med skador från födelsen får hjälp på SUS sjukhus. En ambulerande klinik besöker regelbundet mer avlägsna byar. SUS arrangerar träningsprogram för familjemedlemmar och närstående så att daglig habilitering kan ske. 2018 har 1 207 barn erhållit habilitering och påtagliga förbättringar har observerats hos 686 barn. SUS bidrar även med hjälpmedel av olika slag.

Andra mycket vanliga skador är kluven gom och klumpfot. Genom operationer förändras livsvillkoren helt för dessa båda grupper. 43 personer med klumpfot och 51 med kluven gom har genomgått operationer 2018.

SUS uppmanar föräldrarna till de funktionshindrade barnen att se till att dessa kommer in i den statliga skolan. SUS förbereder därför lärarna att ta emot barnen på ett bra sätt. Som ett resultat av deras insats har 13 barn fått denna möjlighet 2018. Ett värdefullt steg i SUS arbete!

DREAM-Centret har varit mycket lönsamt för SUS under 2018. 1,2 miljoner Taka har det gett i inkomst, vilket täcker 10 % av administrationskostnaderna.

Nätverket, d v s den lokala SUS-föreningen i Stockholm, Kväkarhjälpen och Vänortsföreningen har, enligt det samarbetsavtalet som upprättats för den 3-årsperiod som SIDA-bidraget gäller, betalat ut det första årets bistånd till SUS. Vänortsföreningen och SUS i Stockholm står vardera för 18 000 kronor, Kväkarhjälpen för 33 000 kronor. Med bidraget från SIDA innebär detta 1,3 miljoner till olika programdelar inom SUS för 2018. Förutom
18 000 kronor har Vänortsföreningen skickat ett extra bidrag på 25 000 kronor för att ge lön under ett år till två personer som arbetar med funktionshindrade. Dessa tjänster prutades bort i bidragsansökan men är av största vikt för de byar där de arbetar.

En nätverksträff ägde rum i Stockholm den 29 september i samband med besök från Bangladesh. För Vänortsföreningens räkning deltog Clary Mörtsell och Ulf Linderholm i detta möte. Inbjudna gäster var SUS-medarbetarna Narayan Saker, ekonomiansvarig och Khaled Ehtesham, programansvarig. Även Rokeya deltog i träffen som gav tillfälle till frågor, erfarenhetsutbyte och diskussion. Under sitt tre veckor långa besök hann Narayan och Khaled med ett snabbt besök hos Friends of SUS i Finland, två dagar i Jönköping, en längre tid i Stockholm med många studiebesök samt ett avslutande besök hos Svalorna i Lund. Kostnaderna för besöket var medräknat i SIDA-ansökan.

Rokeya fick under sin vistelse i Sverige, en inbjudan till träff med Sara Bergkvist från Erikshjälpen, som har planer på att utvidga sitt arbete i Bangladesh till ytterligare någon organisation. Sara besökte SUS i november.

År 2019 är det 40 år sedan Vänortsföreningen bildades. Styrelsen har vid sina sammanträden under året planerat hur detta ska lyftas fram i olika sammanhang. Redan nu kan vi meddela att det blir en festlig sammankomst för medlemmar och inbjudna den 21 september. Missa inte detta arrangemang!

Cykelrickshawn har i år varit uthyrd i samband med två bröllop och gett oss en inkomst på
2 000 kronor. Vi hyr gärna ut den vid tillfällen som t ex studentexamen eller födelsedagar. Du hittar en bild på rickshawn om du går in på www.bangladesh.nu

Årets dela lika-brev, vår och höst, har inbringat 56 560 kronor. Clary Mörtsell har bidragit med texten i båda dessa utskick. Övriga gåvor som kommit in under året har gett 38 080 kronor. Styrelsen är oerhört glad och tacksam över de gåvor som kommer föreningen till del. Vi ser det som ett bevis på medlemmarnas engagemang och empati för de människor vi hjälper i vår verksamhet. Hjärtligt tack till er alla! Ett SWISH-konto har öppnats under året med nummer 123 024 71 97.

Medlemsantalet
Vid verksamhetsårets slut fanns 130 medlemmar varav en del betalat familjeavgift samt dessutom 5 föreningar.

Ekonomi
Föreningen har inga skulder. Tillgångarna är 167 766:94. I övrigt hänvisas till bifogade kassarapport.

Föreningens styrelse
har under året bestått av:

Ledamöter
Lars-Olov Nilsson, kontaktperson Bangladesh
Clary Mörtsell, kontaktperson Sverige
Lars Forsberg, kassör
Inger Forsberg, sekreterare
Ulf Linderholm Anna Malmström

Suppleanter
Marie-Louise Stålbark
Mariann Nilsson
Greta Johansson
Simon Hjälmarö
Göran Hanson
Birgitta Persson

Avslutning
Rättvisekravet finns djupt hos oss alla. Ni som är medlemmar i Vänortsföreningen har, redan genom ert medlemskap, visat att ni vill stödja rättvisan i vår värld. Solidaritet kostar men genom de bidrag som kommer föreningen till del förändras något till det bättre för människor i Bangladesh. Ert stöd är vår möjlighet att agera.

Att förenas i ett nätverk med två andra organisationer, Kväkarhjälpen och SUS i Stockholm, och tillsammans söka biståndsmedel för SUS olika programdelar, utökar våra möjligheter att förmera de pengar som ni skänker.

Vad många människor i Bangladesh behöver är några som kan hjälpa dem att göra vad de kan, dvs hjälp till självhjälp. SUS, med sin personal, har det förnuft och den kraft som krävs för att fördela vårt bistånd till de som är mest utsatta i deras samhälle.

Tack alla medlemmar! Tack våra samarbetspartners i Sverige! Tack SUS personal!

Visingsö i januari 2019 Styrelsen

  1. Lars-Olov Nilsson
  2. Clary Mörtsell
  3. Lars Forsberg
  4. Inger Forsberg
  5. Ulf Linderholm
  6. Anna Malmström

bangladesh

 

 

 


 

Kommentarer inaktiverade.