Verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh
2020-01-01 – 2020-12-31.

Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten.
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. 4 av sammanträdena har skett via SKYPE. Dessutom har ett Skypemöte ägt rum med nätverkets föreningar.

Inledning
Förra året, 2019, var ett historiskt och minnesrikt år för Vänortsföreningen p g a 40-årsjubileet. Men 2020 är tyvärr ett år vi framför allt kommer att minnas p g a kriser och katastrofer i Bangladesh.

Det började med att en köldvåg drog fram i landet i januari och temperaturen sjönk till 0 grader vilket orsakade sjukdomar och att folk frös ihjäl. I samma månad drabbades landet av cyklonen Bulbul. SUS och myndigheterna delade ut filtar och mat. Sedan kom Coronapandemin.
För att förhindra smittspridning stängdes stora delar av samhällets verksamheter ner under 3 månader vilket ledde till att gatuförsäljare, rickshawförare, daglönare, textilarbetare med flera blev utan arbete och i förlängningen utan mat då lönerna uteblev. I detta läge gav SUS information om Corona-viruset i såväl broschyrer som på plakat och genom högtalare. Man delade också ut munskydd och handdesinfektion till byborna. Sedan kom den tropiska cyklonen Amphan i maj, det kraftigaste ovädret på över 20 år. Cyklonen orsakade stor förödelse. 3 miljoner människor fick evakueras från kustregionerna. Tusentals hus har blivit förstörda, träd har slitits upp med rötterna, vägar har spolats bort och grödor har gått om intet. Svältsituationen förvärrades. I det läget fick Vänortsföreningen en förfrågan från SUS om katastrofhjälp. Styrelsen beslutade att omgående bidra med 50 000 kronor. SUS delade ut matpaket och hygienartiklar. Sedan kom det årliga monsunregnet redan i mitten av juni, det värsta sedan 1998. En tredjedel av Bangladesh stod under vatten. I norra Bangladesh var situationen än värre, 75 % av landytan låg under vatten. Ett stort antal människor dog, de flesta av drunkning. I de drabbade områdena har risskörden gått förlorad vilket försämrar mattillgången framöver. Experter varnar nu för att dessa katastrofer kan fördjupa fattigdomen. En tillbakagång för de fattiga som fått ett lyft under de senaste två årtiondena.

Dessa katastrofer har självklart satt sina spår i SUS planerade verksamhet för detta år men i årets redovisning kan vi ändå se att krafter funnits att driva och slutföra delar av projekten. T ex har man påbörjat byggnation av en tredje våning på Dream House, som vi gett stöd till.

Som tidigare år har vårt stöd till SUS i huvudsak omfattat hjälp till funktionshindrade. SUS har många mål i denna verksamhet och ett av dem är att medvetandegöra människor om funktionshindrades rättigheter och att möta dem med värdighet. Det handlar också om att ge möjligheter till utbildning eller inkomstskapande verksamhet. Samarbete sker med såväl Social Welfare Department som med andra organisationer som har liknande inriktning som SUS i dessa frågor.

Vänortsföreningens stöd har omfattat två områden i Netrakona District: Atpara och Mohangonj. Tabellen visar antalet berörda och deras problem.

Område CP Fysiska problem Synproblem Hörsel och tal Psykiska problem Totalt
Atpara 246 176 44 47 38 551
Mohangonj 129 171 39 56 45 991
Totalt 375 347 83 103 83 1542

SUS bedriver en form av terapi, Primary Rehabilitation Therapy (PRT) sedan början av 2000-talet i Netrakona men nu i sammanlagt 6 områden bl a Atpara och Mohangonj. Mammor kommer tillsammans med sina barn för träning och fortsätter att omsätta sina lärdomar hemma. Detta pågår och följs upp under 2-3 år för fysiskt och mentalt handikappade barn och har gett goda resultat.
Sedan 2005 har SUS gett möjlighet till 673 personer (barn och vuxna) att opereras för kluven läpp och gom. Under 2020 har 52 personer opererats. Stora förändringar sker i deras liv när utseendet blir mer normalt.
Mycket mer finns att läsa i Annual Report från SUS men texten ovan är ett sammandrag.

Årsmötet för 2019, som vi kallade till i slutet av mars, fick ställas in p g a Coronapandemin. Med stöd av revisorer och valberedningen planerade vi och genomförde i september ett årsmöte på distans. Detta innebar att ett årsmötesprotokoll och alla verksamhetshandlingar skickades ut med post till samtliga medlemmar som gavs möjlighet att yttra sig eller godkänna vår verksamhet. Alla föreningens medlemmar accepterade utan erinringar vårt sätt att hantera årsmötet. Årsberättelsen och den ekonomiska redovisningen lades till handlingarna.
2020 har varit det sista året för det 3-åriga projekt som nätverket (SUS i Stockholm, Kväkarhjälpen och Vänortsföreningen) gett stöd till genom SIDA-bidrag. En nätverksträff, planerad att äga rum i Jönköping för att diskutera en ny ansökan för 2021-2023, fick ställas in men genomfördes senare via SKYPE. Ansökan har skrivits av Kväkarhjälpen som haft kontakter med personalen på SUS vad gäller utvecklingen under kommande tre år. En organisationsanalys av SUS har dessutom genomförts. Vi tackar Kväkarhjälpen för det fantastiska arbete som de lagt ner med denna ansökan, som i oktober godkändes av SMR (Svenska Missionsrådet) och senare också av SIDA. Projektet har en budget på ca 6 miljoner.
Kväkarhjälpen har skickat in en extra ansökan om en s k värdehöjande insats. Det handlar om ett initiativ från SUS att bygga upp ett IT-lärcenter i Dream House i syfte att höja IT-kompetensen hos den egna personalen och kunna utbilda projektdeltagare. Detta kan öka deras möjlighet till egen försörjning. Glädjande är att SMR godkänt denna ansökan och att 242 000 kronor anslagits till denna insats.
Årets delalika-brev, vår och höst, har inbringat 36 030 kronor. Clary Mörtsell har bidragit med texten till båda dessa utskick. Övriga gåvor som kommit in under året har gett 32 200 kronor. Vi är oerhört tacksamma för alla bidrag. Det är genom gåvor från er medlemmar som föreningen kan leva upp till sitt mål – att förbättra levnadsvillkoren för de allra mest utsatta människorna i vårt stödområde.
Medlemsantalet
Vid verksamhetsårets slut fanns 112 medlemmar varav en del betalat familjeavgift samt dessutom 4 föreningar. Kan Coronaåret ha inneburit att medlemsantalet minskat med 11 personer?
Ekonomi
Föreningen har inga skulder. Tillgångarna är 138 108 kronor. Under året har 97 000 kronor betalats ut till SUS. Förutom det årliga bidraget till SUS har 50 000 kronor skickats som katastrofbidrag och 30 000 kronor som lön till två fältarbetare inom projektet för funktionshindrade.
Föreningens styrelse
har under året bestått av:

Ledamöter Suppleanter
Lars-Olov Nilsson, kontaktperson Bangladesh Marie-Louise Stålbark
Clary Mörtsell, kontaktperson Sverige Mariann Nilsson
Lars Forsberg, kassör Greta Johansson
Inger Forsberg, sekreterare Simon Hjälmarö
Ulf Linderholm Göran Hanson
Anna Malmström Birgitta Persson

Avslutning
Ett märkligt år ligger bakom oss. Ett år präglat av Coronapandemin och för Bangladesh del också av naturkatastrofer. Tidigare har det varit brukligt att floderna svämmat över sina bräddar i Bangladesh vart tjugonde år, men nu är det vart femte år. Cykloner har dragit in också tidigare men inte så ofta och med den kraftfullhet som nu. De senaste åren har dock myndigheternas beredskap ökat till följd av förbättrade varningssystem och uppbyggnad av cyklonskydd. Trots det står just nu fem miljoner människor utan sina hus och ägodelar. Allt saknas! Och detta mitt i en pandemi. Det är svårt att begripa hur människorna har ork att klara av alla svårigheter. Det minsta vi kan göra är att bidra med extra pengar till filtar, mat och medicin. Vi hyllar SUS fältarbetare som under detta år, trots stora påfrestningar, genomfört olika aktioner och akuta insatser. Vår förhoppning är, att förnuftiga beslut fattas framöver om klimatets påverkningar i vår värld.

Visingsö i januari 2021
Styrelsen

Lars-Olov Nilsson
Cary Mörtsell
Lars Forsberg
Inger Forsberg
Ulf Linderholm
Anna Malmström

 

Kommentarer inaktiverade.