Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten.

Förutom årsmötet har styrelsen under året haft 5 protokollförda sammanträden och en sammankomst med två företrädare för Kväkarhjälpen.

Inledning
Det är nu 40 år sedan Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh bildades efter ett beslut i kommunfullmäktige. Motionen som låg till grund för beslutet var skriven av Alf Svensson. Politiker från olika partier ingick i en arbetsgrupp som tog fram riktlinjer för bildandet av föreningen. Man bestämde att verksamheten ska byggas på frivilliga insatser och kunna stödjas av alla intresserade. Den ska därför vara politiskt och religiöst obunden. Arbetsgruppen valde landet Bangladesh eftersom det fanns med i det statliga biståndsprogrammet.

En särskild folder, som är en kort sammanfattning av Vänortsföreningens 40-åriga verksamhet i Bangladesh, biläggs årets verksamhetsberättelse.

Under jubileumsåret 2019 har Vänortsföreningen fått möjlighet att visa sin fotoutställning tillsammans med cykelrickshawn och bengaliskt hantverk på Huskvarnas, Visingsös och Jönköpings bibliotek.

På länsbiblioteket i Jönköping hade vi dessutom möjlighet att sätta upp den digitala fotoramen. Under rubriken ”Nyfiken på…” berättade Begum Rokeya om SUS verksamhet och om sitt eget liv. I lördagsnovellens regi läste Kerstin Bothén texter av Tagore, och Reza från Bangladesh reciterade nationalsången på bengali. Med hjälp av innehållet i våra temalådor arrangerades dessutom aktiviteter för barn under utställningsperioden som pågick i 14 dagar.

Föreningens medlemmar fick inbjudan till en fest den 21 september på den indiska restaurangen Maharaja där självklart alla betalade för sin egen måltid. Medverkande gäster bjöds dock på förtäringen. För den stämningsfulla musikunderhållningen svarade David och Emma Gyll. 37 personer deltog i festligheten. En gåva, 40 000 kronor, överlämnades till SUS med avsikt att bidra till byggandet av en tredje våning på Dream house, som genererat goda inkomster till SUS som hyr ut lokalerna till kursverksamhet. Begum Rokeya höll tal och överlämnade en minnesplakett som tack för stöd under 30 år av SUS verksamhet.

Som tidigare år fortsätter Vänortsföreningen sitt stöd till funktionshindrade barn och vuxna. SUS har utökat sitt arbetsfält till att omfatta 6 områden, Netrakona Sadar, Atpara, Madan, Kendua, Mohonganj och Mymensingh. Fortfarande finns det i befolkningen en uppfattning om att de som föds med ett handikapp är ett straff mot familjen. SUS personal arbetar aktivt med att upplysa om att de funktionshindrade har samma rättigheter i samhället som övriga medborgare. Möten om detta anordnas med invånarna i byarna, med studenter och religiösa ledare.

Under 2019 har 1281 personer erhållit någon form av hjälp för sitt handikapp. Där så har varit möjligt har myndigheters och andra organisationers service utnyttjats. Bland annat har ansökningar gett hjälpmedel av skilda slag för såväl barn som vuxna. T ex träningscyklar, balansredskap, rullstolar, hjälpmedel för syn- och hörselskadade och pedagogiska leksaker.

För 90 vårdnadshavare, till barn som är CP-skadade, har SUS haft demonstrationer och terapeutisk träning i de 6 områdena. Denna träning, som sedan ges av mödrarna i hemmen, är långsiktig men visar bra resultat jämfört med barn som ingen hjälp får. De som tränar sina barn och ser förbättringar rekommenderar familjer i byn med CP-skadade barn att lära sig denna terapiform i syfte att bidra till en bättre kroppslig utveckling av barnen.

I projektet har 48 barn med klumpfot och 63 med kluven gom fått remisser och opererats. De kan nu både gå och tala normalt.

26 funktionshindrade barn har fått stipendier för utbildning och 22 familjer har fått VGD- card, d v s ”Vulnerable Group Development Support.
Detta är ett bidrag till särskilt utsatta grupper i samhället som regeringen har med i sitt program. SUS personal arbetar för att familjer med funktionshindrade vuxna eller barn i deras områden ska få tillgång till dessa bidrag.

Glädjande nog kan vi läsa om att 23 familjer har fått handikappanpassade toaletter.

En stor framgång är också att 19 funktionshindrade barn med hjälp av SUS har fått möjlighet till skolundervisning med specialutbildade lärare i den statliga skolan. Barnen har erhållit stipendier från regeringens socialdepartement.

Brevet till UD, som Vänortsföreningen skickade tidigare tillsammans med SUS-föreningen i Stockholm, angående rohingaflyktingarnas situation i Bangladesh, har besvarats med en ingående beskrivning av vad UD har gjort och gör för dessa människor.

Årets dela lika-brev, vår och höst, har inbringat 37 991 kronor. Clary Mörtsell har bidragit med texten till båda dessa utskick. Övriga gåvor som kommit in under året har gett 24 285 kronor. Vi läser i våra dagstidningar att biståndsviljan i Sverige har minskat men vi är oerhört tacksamma och glada att detta inte gäller för medlemmarna i vår förening. Stor glädje för dessa gåvor finns naturligtvis i Bangladesh där vårt bistånd kan ändra tillvaron totalt för många människor. STORT TACK! Vi hoppas på ert fortsatta trogna stöd.

Medlemsantalet
Vid verksamhetsårets slut fanns 123 medlemmar varav en del betalat familjeavgift samt dessutom 4 föreningar.
Ekonomi
Föreningen har inga skulder. Tillgångarna är 163 277:39. Utöver det årliga bidraget till SUS har 25 000 kronor betalats ut till två extra ”disability workers”. I övrigt hänvisas till bifogade kassarapport.

Föreningens styrelse
har under året bestått av:

Ledamöter Suppleanter
Lars-Olov Nilsson, kontaktperson Bangladesh Marie-Louise Stålbark
Clary Mörtsell, kontaktperson Sverige Mariann Nilsson
Lars Forsberg, kassör Greta Johansson
Inger Forsberg, sekreterare Simon Hjälmarö
Ulf Linderholm Göran Hanson
Anna Malmström Birgitta Persson

Avslutning
När detta skrivs är temperaturen över +43 grader i Australien och eldsvådor, svåra att hindra, sprider sig över stora delar av landet. Samtidigt nås vi av informationen att 50 människor i Bangladesh har frusit ihjäl på grund av den onormalt låga temperaturen, +3 grader. Prövningarna är många för människor på vår jord. Hjälpande händer behövs. Vänortsföreningen, som nu varit verksam i 40 år, har enligt vårt uppdrag varit en hjälpande hand och en vän i nöden när katastrofer drabbat Bangladesh. Men vårt huvudsakliga bistånd handlar om samhällsförändringar för de mest utsatta människorna i våra stödområden. Vi har haft turen att under många år samarbeta med goda företrädare för två inhemska
organisationer. Detta är en förutsättning för att hjälpen tas om hand på rätt sätt och kan skapa långsiktiga förändringar i samhället. Därför avslutar vi Vänortsföreningens 40:e verksamhetsberättelse med ett varmt och innerligt tack till Shafiqur Rahman (ledare för Sangjog) och Begum Rokeya (ledare för SUS) som varit våra partners, läromästare och vägvisare.

Visingsö i januari 2020
Styrelsen

Lars-Olov Nilsson
Cary Mörtsell
Lars Forsberg
Inger Forsberg
Ulf Linderholm
Anna Malmström

 

Kommentarer inaktiverade.